Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage

télécharger 1.51 Mb.
titreUniversité de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage
page21/27
date de publication20.10.2016
taille1.51 Mb.
typeDocumentos
h.20-bal.com > droit > Documentos
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
a are que enconte aquesta cauza, o en alcuna de les cauzas contengudas en aquesta carta, en tot o en partida, fos o podos estre dita ne entenduda. E per far tenir e complir ferm e estable, cum desober es dit, lo ditz na Ar. W. a jurad, sober la crudz dels sants euangelis Deu tocadz corporalment, que enconte les cauzas contengudas en aquesta carte, en tot o en partida, no vendra ne venir no fera, per si ne per altre persona, en cort de gleyza ne en seglar ne en negun log. Huius rei sunt testes : n’ Ar. Gachies de Cescars, en Sauarig de Lozinhan, cauoirs, R. Marques lo massip. G. del God. Actum .VIII. die introitus marcii, anno domini M°. CC°. L°. VI°. Regnante Henrico rege Anglorum. Raimundo, episcopo Vasatensi. P. de Lar, tabellione Castrigelosii, qui scripsit de partium voluntate.
N° 35. — ACTE DE 1256, pays de Marsan (publié Musée des Archives départementales, p. 163-166). Vente du château de Beyries. — D’après l’orig. parch. conservé aux Arch. dép. des Landes.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Conegude cause sie als presents e als abieders qui aqestes presents letres beiran ne audiran, que Guillem Gausbert, fil de na Gasen de Beyries, no forsads ni costrets ni decebudz ni enganads, mas per sa bona e plane e agradere uolentad e per son seruir et per sa gran necessitad, beno e quita per tots temps, per si medis e per tots sos successoos, nads e a neyse, tot lo dret e la senoria que aue ne auer deue el casted de Beyries ni en las pertinenses del dit casted, so es assaber en homes et en femnas et en terres et en erbes et en futs 1 et en fulies et en tots fruits, mesches et saluadges, et en aigues et en tots autres dretadges pertinens al dit casted de Beyries et a sas per tiensas, bonaments et franquements, senes tot dret e ses tot seruici que no si retengo a si medis ni a sos successoos presents ni abiedees, a l’ondrad baron e senior Gaston, per la graci Deu bescomte de Bearn et de Marsan et a l’ondrade done na Mathe, molier del soberdit senior, en Gaston, e a tots lors successoos, per binte cing liures de Morlans, lesquals a reconegud lo dit Guillem Gausbert que a recebud, condades fidelments et bonaments, de la soberdita ondrade done na Mathe. On lo dit Guillem Gausbert n’a bonaments arresignad a tote exception de pagad e de no pagad, et an plus autreiad, per si medis e per tots sos successoos, que per nuil for ni per nulia costume metude ni metedere, ni per nuil dret escriut e no escriut, ni per menor etad de fil ni de filie, ni per nulie autre arreson qui posque ester dite ni entendude, qui a lui ni als sos presentz ne abiedees podos ajudar, ni podos nozer als soberdits compredoos ni a lors successoos, encontre la dite bende no biera ni no dira, ni hom ni femna per lui ni pels sos, en nuil log ne en negun temps, ni per nulie art ni per nuil gein per que ladite bendicion e quitance sie ni ester posque reuocade ni turbade ni enfrante en lot ni en partide : e an arrenonciad, per si medis et per tots sos successoos presents e abiedees, a tot dret escriut e no escriut, et a tot for e a tote costume metude e metedere et a tot dret seglau e de gleisie. On sie conegude cause als presents e als abiedees que, per aiso, compran prumerements los soberdits en Gaston e l’ondrade done na Mathe ladite terre de Beyries, ab sas pertienses, del soberdit Guillem Gausbert e dels sos, car lodit Guillem Gausbert here leiau hereter de ladite terre de Beyries per sa mai na Guasen, qui here estade filie prumere e leiau de n’Aremon, qui here senior i hereter leiau del dit casted e de l’afar de Beyries. On apres en Gauter de Beyries, senior de Lugpeir, pair de na Condor, molier d’en Carboneu de Laur, reconego denant en Gaston, senior e bescoms de Bearn e de Marsan, present la cort de Marsan, que son pair en Gauter, qui here frai darder de n’Aremon, senier et hereter de Beyries, pair de ladite na Gasen, mai del soberdit Guillem Gausbert, aue forsad e deseretad del soberdit casted e afar de Beyries la soberdita na Guasen, filie de son frai prumer, asi com desober es dit : et en aquere forsa heretan en Guillem Arnaut de Beiries e n’Aremon Guillem, son fil. On apres lo soberdit en Gauter, senior de Lugpeir, frai del soberdit en Guillem Arnaut de Beyries, per descart de si medis e per salud de sa amne e de sos antecessoos, qui la dite forsa el dit deseretement auen feit e sostengud longaments, liura e arredo la dite terre el casted de Beyries, ab sas pertienses e ab sos dretadges, al soberdit Guillem Gausbert, present la cort de Marsan. Mas empero, com auarece e malece regni enter los seglaus plus que dilection, lo dit casted de Beyries ab totes sas pertienses et ab totes sas dreituries here enpeniad et gadiad, e aquero a casaus e a partides e a pertienses, per cing milie e cing cents sols de Morlangs, locals pagua e sobo la soberdite ondrade done na Mathe, so es asaber due milie e cent sols an Arnau Seguin d’Estagn, e tree milie sols a na Condor de Bascaudes, e dozents a l’abad del Sen Johan de la Castere, e dozents an Guillemin d’Escalans qui le tien engadiade dels soberdits forsados e deseretedoos pels soberdits diers. Et en apres, com na Condor, molier d’en Carboneu de Laur, filie del soberdit en Gauter, senier de Leiper, qui reconego ladite forsa, aisi com desober es dit ni escriut se reclamasse el dit casted de Beyries e portasse arrencor de la dite bende e compre, a les pregaries e al det de l’ondrade senior en Guiraut, comte de Fesensag e d’Armaniag, la soberdite done na Mathe dona bonaments a le dite na Condor e an Carboneu, son marid, e a lor fil prumer en Gauter, quatre cents sols de Morlans, on lo dit Carboneu e la dite na Condor, sa molier, e lor fil en Gauter, per la dite gracie que recebon deldits diers, quitan e laisan bonaments e franquements a l’ondrade done na Mathe e a sos successoos la dite clamor e arencure que auen ni portauen del dit casted de Beyries ne de sas pertienses, e tot lo dret e la senorie que en nulie maneire auer i deuen; e autreian bonaments, no forsadz ni decebudz ni enganads ni per forsa ni per paor costreds, la soberdite bende e compre, e feit tot asi com desober es dit ni escriut ni contengud; e an autreiad qe, per nulie art ni per nuil gein ni per nuil for ni per nulie costume ni per nuil dret ni per nulie autre arreson qui posque ester dite ni entendude, clamor ne arrencor no porteran ni encontre no bieran ni no diran, en negun log ni en negun temps, per qe la dite bende e compre sie ne posque ester reuocade ni turbade ni enfrante en tot ni en partide; e an ne arrenunciad a tot dret escriut e no escriut et a tot for et a tote costume metude e metedere. E per que aiso, com desober es escriut ne feit ni dit ni contengud, auge balor e fermesse per tots temps, a les pregaries del soberdit Guillem Gausbert e del dit en Carboneu de Laur e de na Condor, sa molier, l’ondrad pair e senior Espang, per la graci Deu arcebesque d’Aus, e l’ondrad pair Pes, per la graci Deu abesque d’Aire, e l’ondrad baron en Guiraut, comte de Fezensad e d’Armaniag, sageran ab lors sagedz aqueste present carte en testimoniadge et fermetad de las soberdites causes; e per aquere medisse fermetad, lo suberdit en Carboneu de Laur a sagerad la present carte ab son proprie saged. Asso fo feit e dad e autreiad pel soberdit en Guillem Gausbert, a Perquei 1, en l’abescad de Marsan, el mees de mai, en l’an de nostre senior mil e dozens cingcante e seis.
N° 36. — ACTE DE 1259, BAYONNE (Livre d’Or, f° 44-45). — Droits du chapitre de Bayonne sur le moulin de la Muhale.

Sabude cause sie a tots que, apres que asso de la Muffale fo assi pleiteiad e testimoniad e vencud, com la cartre saierade dou saied de la ciptad de Baione demostre, ana en P. d’Oresc ab en P. de Liuarren e ab los autres canonges, e clergs, e borges qui apres son mentahuz, au molin de la Muffale sobrediit; e anan ab baiched per l’ester entrou lo cab dou pont de Balaischon. Testimonia aqui presentments l’auandiit en P., a Diu e a la croz, e sober lo peril de sa amne, quel abesque eu capito de la glizie de Baione auen vie de deuer per lo molin auant diit, ad anar e a tornar, id e lors moliers e molieires e totes autres gens qui au molin auer que deliurar, enter los vergers de la Muffale el ester, atau vie com demostre l’arruille que son pair fei far enter los vergers que ed tie en aqued temps e enter l’auter vergers que medijhs en W. P. d’Oresc, son pair, de a sen Nicholau, eu mentahud ester dou molin. E aquere vie fo laischade e assignade au desusdiit molin, ab autrei e ab voluntad de tots los seihnors dous vergers de la Muffale, per l’estrem d’aqued medijhs ester, per so que dauant anauen los moliers e las autres gens qui coite auen au molin, per tots los vergers, arront ont se uolen, e fazen los hi gran dampnadge. E testimonia autrassi lo dauant diit en P. que negun dous vergers de la Muffale no deu auer arruille uberte que beue ne entrie au dauant diit ester; e queus moliers de medijhs lo molin poden e deuen anar, quant obs ag auran au profiit dou molin, per las arredogues et por los vergers, d’ames parts del ester, per cercar et per sarrar las boffoeires eus autres perilhs qui au diit molin poden auier, mas no deuen prener de la terre dous auant diits vergers per boffoeires sarrar. E testimonia que nuls hom en la sobrediite vie no deu meter pau ne far sarrazon auguhe ont los qui anar vorran au sobrediit molin pusquan esser embargaz. E de meis testimonia medijhs en P. que las .III. arruilles dou verger Dardir, qui son uert l’Ador, qu’en A. R. de Nogueirou fei treuer e arruillar, son de la Glizie totes entegrament. E testimonia autrassi que lo verger de sent Nicholau deu tier pont de planche sober lo gran barad de l’autre vie qui ba au molin; e lo verger de Luc, per medische guize, auter pont en l’autre barad en verger d’Oresc eschament .I. autre sober lo prumer barad desoz lo verger d’en W. A. de Labad faur. E de meis es assaber que au sobrediit testimoniadge audit son aperaz lo prior eus frairs de sent Nicholau; e id trameton hi en log de lor n’Arnaut dou Fiu, caperan e frair de medische la maizon; e en B. de Laoutre, e en W. Per de Tos; e aquez medijhs testimonian aqui que assi ere veritad com l’auant diit en P. testimoniaue, si que ez ag auen diit ne testimoniad. Tote lequal cause diihs e testimonia en P. sobrediit e sober lo perilh de sa anme assi com desus es contingud e tractad. E so foo feit a Baione, lo diluns vespre de sent Symon e Jude apostes .XXVII. dies passaz dou mes d’uidor, anno Domini .X°.CC°.L°.IX°. regnant n’Andric rei d’Anglaterre, en S. de Haxe eslut, n’Amad d’Uire maire. Testimonis son d’aqueste cause en Cozin d’Arrion, en Johan Filhou, en B. Corder, en B. de Sent Johan, n’Arnaut paumer, en Johan de Beri, eu P. de Liuarren, n’Arnau Johan de sent Seuer, n’Auger de Seubist, n’Amad de Mar, en Per A. de Bisaudun, en W. de Cotencs, n’Amad de Rosers, en W. de Garuhe, en W. A. de Basuigne, en W. R. Lagor, en Pelegrin de la Reule, Andriu d’en Gairin, Domenion dou Forn, e A. W. d’Estiuaus, cartolari pobleiau, qui queste cartre escrisco ei pausa aquest son seignau.
N° 37. — ACTE DE 1268, GABARRET (Publié d’après un fac­simile de l’original, conservé aux Arch. dép. du Lot-et-Garonne, par P. Meyer, Romania III, 439-40). W. Ebrard, prieur de la maison du Paradis, concède à Guiraud, curé de Losse, la maison de Lubon 1.

Conoguda causa sia que frai W. Ebrard, prior de la maison del Parauis, en l’abescad d’Aienes, a donada e autreiada la maison de Lugbon ab tots sos apertenements e ab to ço que la dita maison del Parauis aue ni auer deue en la dita parroquia de Lugbon e en la parroquia d’Arolha, an Guiraut, caperan de Loça, a sa uita : ab lacal maison lo dit prior a liurad e autreiad al dit en Guiraut .II. livras en la Gleisa .I. santorum e .I. dominical, e .I. missal collectari, e .I. officier, e unas costumas, e .I. sautiri, e .I. pistoler, e .I. euangelister d’entrad d’Auencs entro a Paschas complid, e .I. uestiment complid de missacantan, e .IX. arcas paucas e granas, e .III. toneds, e .III. cubazs, e .I. carreieder, e .III. cauderas, e una sartanha, e .I. trepei, e .III. destraus, e duas dolederas, e .II. tareds e .VIII. fauquederas, e .I. bezoi, e .II. sarcs escapoers, e una beseguda, e .I. lambrois, e .I. dail, e .IIII. arresteds de fer, e .IX. sarcs e picas, e IIII. cosnas, e .IIII. capcers, e .V. flaçadas, e .III. albencs, e .VI. linçols, e .II. cars, e .XXVIII. cauens 1, e .II. pareils de buos, e .LX. cabs eisivernads d’aolhas. — E la maison deu a Peiruc .XXXII. sol., e a R .XXVIII. sol., e a na Bera, .XIX. sol. , et a W. l’aolho .VIII. sol. , e al mud .XV. sol., e a la muda .XVI. sol., e a na Bona .XI. sol., e al porquer .X. sol., e a Casaubon .XII. sol., e al Basco .II. sol., e meia cartal de forment a l’estyu, e a n’Espanha .III. sol., e an S. Casa .VIII. sol., .VIII. d. e m. e., a. P... 2 .LI. .VI. sol., e a W. d’Escaudas .III. sol., e a l’arcediage de Sozs .V. sol. — El dit en Guiraut a donat a la dita maison si mezis e .I. pareil de buos, e .x... 3 eissivernads de crabas e d’aolhas, e .xv. cauens. E es assaber quel dit prior a donad e autreiad lezer al dit en Guiraut que no uesta los draps de l’auid de la dita maison, si per sa propria uolontad no a faze, entro denz .v. ans apres la prumera festa de Arrams. El dit en Guiraut a prometut e autreiad per bona e per ferma e per leial stipulacion que ed al plus tard uestira los draps de l’auid de la dita maison denz lo dit terme. E si far no a uole, a prometud e autrejad per bona e per ferma e per leial stipulacion que ed al dit prior o al tient son log apres lui en la dita maison del Paravis redra la dita maison de Lugbon ab tots sos apertenements, solta e quiti de tots los deutes soberdits, ab totas las causas mobles e ab las autras causas de la gleisa desus ditas quel dit prior li aue liuradas, e ab totas las causas mobles quel dit en Guiraut aue portadas en la dita maison, o ab la ualença de totas las causas mobles desus ditas. — Item, a prometud e autreiad lo dit en G., per bona e per ferma e per leial stipulacion, que ed las causas mobles e no mobles de la dita maison de Lugbon enancera a bona fe a son leial poder. E si, per abentura, per fauta de lui ualen mens las ditas causa1, a prometud e autreiad que ed ag emendera 2 al dit prior o a son log tient tot ço que per fauta de lui ualossan 3 mens. — Item a prometud e autreiat lo dit en G. que ed dera cada an per pension .XXX. sol. de bons morl. per razon de la dita maison de Lugbon a la dita maison del Parauis, en questa maneira : .XV. sol. de bons morl. totas festas de Arrams, e .XV. sol. de bons morl. totas festas de Marteror. — Mandadors e fermanças per lo dit en G., per far e per tier tots los combents desus mentauds que ed a autreiadz al dit prior, segont que plus plenerament es dit ni contengud en aquesta present carta : n’ Ar. d’Arribes fil d’en B.; en R. del Bedored; en S. Casa; en A. del Berger; en P. de Maleuad, caperan : lical an prometud e autreiad que no s’en reclamaran l’us per l’autre ni per nul garent, e n’an renonciad a la excepcion que prumer deu hom domanar al cabaler que a la fizança. E de ço uolon lo dit prior el dit en G. que fosson feitas duas cartas d’una mezissa tenor, a cada partida la sua. Aiço lo aissi acordad, .XII. dies a l’entrad de Feurer. Testimonis en Bernon de Lugbon, en Guassiat de Lugbon, en P. Angol, e frai. W. Aimerig, e frai B. de Lanugs, e frai R. de Garbiei, e frai A. de Gauba, e frai P. Barta, en E. del Berger, caperan de Sauboeras, en A. W. d’Arrolhau, cominal notari de Gauarred, qui aquesta carta e una autra d’una mezissa tenor n’escrisco ab uolontad de l’una partida e de l’autra. Anno Domini .M° .CC° .LX° .VIII°., dominante Costancia, primogenita Gastonis vice-comitis Bearn., Aman. archiepiscopo Auxit.
VII
RÉGION GIRONDINE
Le plus ancien document de cette région qui intéresse le romaniste est le Cartulaire du prieuré de Saint Pierre de la Réole, qui contient des actes latins du IXe au XIIe siècle. Bien que nous n’ayons plus de ce cartulaire qu’une copie du XVIIe, les mots gascons insérés dans les phrases latines ne paraissent point avoir été modifiés par le transcripteur et peuvent être recueillis avec profit. Nous en dirions autant du cartulaire de la Sauve-Majeure, écrit au XIIIe siècle, s’il ne renfermait, à côté d’actes entièrement gascons, d’autres documents appartenant au dialecte périgourdin : ce qui rend douteuse la provenance des formes romanes dans les actes latins les plus anciens. Les Archives historiques de la Gironde et le Recueil des archives municipales d’Agen, nous offraient plusieurs chartes écrites à la Réole et qui, par leur date, convenaient bien à notre recueil 1; mais, soit que le texte nous en ait paru mal établi, soit qu’elles nous aient semblé écrites dans cette langue semi-gasconne et semi-languedocienne qui caractérise encore aujourd’hui les patois réolais, nous avons préféré ne les point insérer. Nous avons également laissé de côté, en connaissance de cause, les textes romans qui constituent le manuscrit 363 de la Bibliothèque de Bordeaux : Privileyges de la terre de Entre dos Mars, et dont les plus anciens 2 ont déjà été publiés par M. Delpit dans les Arch. hist. de la Gironde (III, 101 et suiv.). Ce manuscrit n’est en effet qu’une copie du XIVe siècle (fin); toutes les pièces ont la même orthographe et sont de la même langue : il ne représente que l’état du gascon parlé au XIVe siècle à St-Emilion et dans l’Entre-deux-Mers. Les archives des maisons ecclésiastiques de Bordeaux, conservées aux Archives. départementales. de la Gironde, nous ont heureusement permis de puiser à une source plus pure et plus abondante les documents dont nous avions besoin. Il n’y a pas de fonds plus riches en textes gascons anciens et originaux que ceux des églises de Saint-Michel, Saint-André, Sainte-Eulalie, des Feuillants et surtout de l’abbaye de Sainte-Croix. Le cartulaire de ce dernier établissement, écrit à la fin du XIIIe siècle, est tout entier en langue vulgaire : et il est aisé de constater, par la comparaison avec les pièces originales, que le copiste n’a rien altéré. Un certain nombre de ces originaux sont antérieurs à la seconde moitié du XIIIe siècle; ce sont ceux-là que nous publions en entier : mais nous avons largement profité pour notre glossaire des textes, très nombreux pour ce siècle, que nous offrait le chartrier de Sainte-Croix, véritable trésor de l’ancien gascon.
N° 53 — ACTE DE 1234, BORDEAUX (Cartulaire de Ste-Croix f° 27) — Contrat de vente.

Qonoguda causa sia que Ramonda de Benaugas amb autrei e am voluntat de n’Aramon de Carbonius, son marit, uendo e quite an W. Seguin, l’ostaleir de Senta Crotz, e a son ordenh .I. treus de terra qui es entre la vinha en Bonafos de Senta Colona, e la terra biuta d’en Jordan Arufat; e la vinha, qui es au pont W. Ayquart, entre la terra n’Aramon Austen e la via comunau. E det lac per .XIV. libres e .XII. sols, de lasquaus era reconego que era ben pagada. E es assaber qu’era l’en conuingo portar bona e ferma garentia de totz emparadors, saub los dreitz a l’abat de Sca Crotz deuquau meu; en la man deuquau era s’en desbesti de totz los dreitz que i aue ni demanar i pode, era ni hom ni femna per lei. Loquaus senhor ne besti lo dauandeit en W. Seguin e l’en conuingo estre bons senhor, sauba sa senhoria e sos dreitz. E la madissa Ramonda manda e autreie e jure per sa fe leiaument que ia meis demanda non fes per dreit escriut ni no escriut, secglar ni de gleisa. E per las terras dauant deitas saubar e garentir an W. Seguin e a son ordenh, son fidanzas e tengud lo dauantdeitz n’Aramon de Carbonius e n’Arn. Arudera, cadauns per lo tot.

Actum fuit anno gracie .M°. CC°. XXXIV°. V°. nonas maii, regnante Henrico, rei d’Anglaterra, G. arcibesque de Bordeu, en R. Monedeir maior. Testes en Gaucelm Boges, lo caperans, en Berart de Senta Crotz, n’ Aiquem Forton e Helias Reynaut qui la carta escriuo.
N° 54. — ACTE DE 1235, BORDEAUX (Arch. départ. de la Gironde, fonds de l’abbaye de Sainte-Croix; orig. parch.). — Contrat de vente.

Conoguda causa sia que n’Aramon de Raissac uendo e quite an W. Seguin, monge e ostaleir de Senta Croiz, e a son ordenh una terra qui es a Lenhan, entre la terra Arnaut de la Maranha e la terra Aiquem de Raissac. E det li per .XXX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus et reconeguo que era ben pagats. E d’autra part ne Garsen Galharda uendo e quite au midis en W. Seguin e a son ordenh .II. treuz de binhas e una terra qui son au poiau de Raissac. E la una binha es entre las terras Alaiz de Raissac e la terra Arnaut Linhou. E l’autre es entre la terra Arnaut Geu e la via. E la terra es pres l’estatga de la midissa ne Garsen Galharda. E det l’ac per .XXX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus era reconogo que era ben pagada. E d’autra part Alaiz de Raissac vendo e quite au midis en W. Seguin e a son ordenh .V. sadons de terra en la boria d’Agoa morta, e .III. sadons en la boria deu Uergeir. E det l’ac per .XXX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus era reconeguo que era pagada. E d’autra part W. Maz uendo e quite au midis en W. Seguin e a son ordenh una binha qui es au treuh de Raissac, entre la binha Arnaut de Raissac e la via; e una terra qui es entre la terra deu midis en W. Maz e la via. E det l’ac per .XX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus et reconeguo que era ben pagats. E d’autra part Ramona de Lezinhan vendo e quite au midis en W. Seguin e a son ordenh, amb autrei e am volontat de Robbert de l’Estatga, son marit, .III. sadons de binha e una sadon de terra, lascaus son eu casau W. Colom. E det l’ac per .XXX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus era reconeguo que era ben paguada. E d’autra part Ramon de Pugeirem vendo e quite au midis en W. Seguin e a son ordenh .V. sadons de terra a la tasta de Mont, e .V. sadons au fons deu casau P. de la Coma. E det l’ac per .XXX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus et reconeguo que era pagats. E d’autra part Robbert Faur vendo e quite au midis en W. Seguin e a son ordenh .V. sadons de terra eu casau W. Colom. E det l’asi per .XX. sols de peitauins e de bordales; deuscaus et reconeguo que era pagaz. E es assaber que li dauandeit uendedor conuingoren e autreieren l’uns apres l’autre au dauandeit en W. Seguin que de las terras e de las binhas dauandeitas porten bona e ferma garentia de tots enparadors a lui e a son ordenh franquamens en alo. So es assaber cadauns de la part que uendut l’a per aissi cum desus es mentagut. E lo midis en W. Seguin de feuaumens a cadaun deus dauandeitz vendedors aquera part que vendut l’aue, en tau maneira que a Ramon de Raissac de feuaumens tot quant que vendut l’aue, am .II. deners d’esporle a senhor mudant e am .III. sols de cens; e a ne Garsen Galharda de feuaumens tot quant que vendut l’aue, am .II. deners d’esporle e am .III. sols de cens; e a n’Alaiz de Raissac de feuaumens tot quant que vendut l’aue, am .II. deners d’esporle a senhor mudant e am .III. sols de cens; e an W. Maz de feuaumens tot quant que vendut l’aue, per .II. deners d’esporle a senhor mudant e per .II. sols de cens; e a Ramona de Lezinhan de feuaumens tot quant que vendut l’aue per .II. deners d’esporle a senhor mudant e per .III. sols de cens; e a Ramon de Pugeirem de feuaumens tot quant que vendut l’aue, am .II. deners d’esporle a senhor mudant e am .III. sols de cens; e a Robbert Faur de feuaumeus tot quant que vendut l’aue, am .II. deners d’esporle a senhor mudant e per .II. sols de cens. E tots aquests cens dauandeiz deuen rendre au dauandeit en W. Seguin o a son ordenh a Senta Croiz, a Bordeu, an per an, lendoman de las Tots Sens, ses que dinar ni autre deuer no lor deu hom dar quant aporteran lo cens. E deuen esporlar e far dreit aqui midis si tort lo faden eus feus. E d’aquets feus dauandeiz it foren bestit am autrei e am volontat deu midis en W. Seguin per la man en Pons, en aquet tens abat de Senta Croiz, qui lor en conuingo estre bons senhor, sauba senhoria e sos dreiz; so es assaber lo cens dauandeit e autres dreiz que i a, eitaus com senhor a sobre afeuat, au for e a las costumas de Bordales. E per las terras dauandeitas far auer e tener, en patz e ses tot pleit, franquamens en alo, e per los autres conuinens son fidances e tengut per n’Aramon de Raissac, n’Aramon W. de Martinhan e Robbert de Martinhan, cadauns per lo tot. E per ne Garsen Galharda son fidances e tengut n’Aramon W. e Robbert de Martinhan, cadauns per lo tot. E per n’Alaiz de Raissac son fidances e tengut n’Aramon de Raissac e n’Aramon W., cadauns per lo tot. E per W., Maz son fidances e tengut n’Aramon de Raissac e n’Aramon W. cadauns per lo tot. E per na Ramona de Lezinhan son fidances e tengut n’Aramon W. e n’Aiquem Sans, cadauns per lo tot. E per n’Aramon de Pugeirem son fidances e tengut n’Arobert de Martinhan e n’Aramon de Pugeirem, l’autre, cadauns per lo tot. E per Robbert Faur es fidance e tenguts Robbert de l’Estatga.

Actum anno gracie .M°. CC°. XXX°. V°., IIII° nonas Maii, regnante Henric rei d’Anglaterra, G. arcibesque de Bordeu, en Peyre Calhau maior. Testes Arnaut de Betla e Ram. de Caruinhan e Pere Sans e Arnaut Legeir, et Helias Reinaut qui la carta escriuo.
B-Textes choisis et publiés par Michel Grosclaude dans, La Gascogne-Témoignages sur deux mille ans d’histoire- Per Noste-I.E.O. 1987.
p. 35 – 18.7.1199 – CONFIRMATION DES FRANCHISES DE BORDEAUX

par Jean (sans Terre), roi d’Angleterre.

Charte conservée dans le Livre des Coutumes de la ville de Bordeaux, consultable aux archives municipales.
Johan, per la gracia de Diu, Rey d’Anglaterra, Senher d’Irlanda, Dux de Normandia e de Guiaina, coms d’Anjou, aus senescaus, vescomtes, perbost e a totz bailieus fideus sotz, salutz. Sapchatz nos aver autreiat, e, en las presentz cartas, aver confermat deus ciptadans de Bordeu totas franquesas e franquas costumas, lascaus Alionor, reina, maire nostra, ad etz ave autreiat e en sa quarta, ave confermat. Per que volem e fermement comandam que li avantdeit ciptadan totas lurs franquesas aian be e en patz, entegramentz e honorificablamens, aissi cum la rasonabla carta de Halianor, reina, maire nostra, laquau d’aqui an testimonieja, e defendem que aucuns contra las franquesas ad etz arasonablamentz autreiadas no enardiscan trebalhar.

Testimonis : Ramon-Bernat de Roman-Brici, cambarer; Guilhem de Lestanch. Dat per la man Helias, arcibesque de Conturberi, cansenher nostre, a Rodlan en Gualas, lo XVlIIen dia de juli, lo prumer an de nostre regne.

p. 47 – 24.8.1275 – TARIFICATION DES PÉAGES DANS LE PORT DE LIBOURNE

Recueil des actes administratifs des Rois d’Angleterre en Aquitaine

Le texte ci-dessous est de 1275, c’est-à-dire de très peu postérieur à la fondation de la ville de Libourne (du nom de Roger de Leybourne, gouverneur de la Gascogne, seigneur de Leybourne dans le Kent.) en 1269.

Forma pedagii Liborne.

Coneguda causa sia que :

.En Aycquart Audoin, cauoers

.e Ponz Amauin, donzet, filh d’En W. Amauin , cauoer, de Borc qui fo,

en la presencia de min, W. Bordes, cartulari de Bordeus, e deus testimonis plus bas en aquesta carta contengut,

ni per forssa, ni per pour, ni per acun deceuement a sso amenat, mas per lor bonez voluntatz,

dissoren e testimoniegeren a

Maiestre Joan de Labere, conestable de Bordeu, qui aquest testimoniage a recebut, si cum disso, e autreiat per nom de nostre senhor le Roi d’Angleterra e de ses hers,

e jureren lo ditz N’Ayquart e lo dit Pons sobre sanz euuangelis Deu,

que eu temps que dissoren que Per de Saloobee, de la paropia de Fozera que es ara aperada Leyborna, era probost deudit En W. Amaubin, qui fo, e de dona N’Empeira, maire qui fo deu dit N’Ayquart Audoin, a cuillir lo pedage deu port de Fozera que es ara aperatz lo port de Leyborna,

que lodeit P. de Salaboe, par nom deu dit En W. Amauin, que fo, de la mazon de Lanssac, e de la dita N’Empeira e deu dit N’Ayquart,

que loditz aue pris e aue custumat a prendre de peatge e de costuma eu temps que dissoren que lo dit P. de Salaboc lo culhe eu port de Fezera,ara aperat lo port de Leyborna, id es assaber :

- de douzena de relhas de fer, III d;

- de quintau de acer, III d;

- de quintau d’estangh, III d;

- de quintau de cobre, III d;

- de quintau de plom, III d;

- de caudera I d;

-de padera, mealha;

-d’ola d’aram, mealha;

- de dozena de moutoninas, o de crabas, o de boc, o de crestit o de motons ab pel, o vius, o morts III d, o d’aqui e mins per lo for;

- de beu  viu o de vaque, I d;

- de cuir de beu o de vaque, I d.;

- de ffess de draps a arosin XII d;

- de ffess de drap de lin a ayne, VI d;

- de colers de draps de lin, mealha;

- de austors que sia estat comprats, XII d;

- si le esperuer va auant de guide, es quites;

- de cauaut que sia estat comprat o menat per vendre, I d;

- de egue, I d;

- de drap de lin que sia estat comprat por vestir, o en autre manera que porte au cot, que non sia tailhat, mealha;

- porsz vius, malha;

truge , malha;

- dozena de porsz, III d;

- borras, I d;

- fflassade, I d;

- feis de veire, I veire o malha;

- de trassa d’olas de terra, quant le aynes le  ( ?) porte, une ola, la gensor saup una o de la trasse, I d;

E de tot so desus mentagut, ly auantdit N’Aiquart Audoin e Ponz Amauin, en la presencia de min, auantdit W. Bordes et deus testimonis plus bas en aquesta carta mentagutz, dissoren e meteren en l’auandit segrament que fet an, que

. l’auantdit En W. Amaubin qui fo per la meisson de Lansac,

. e de la dita dona N’Empeira, que fo,

. e le mediss N’Ayquart Audouin, auen agut e arecebut (aujourd’hui, Bordeaux et Libourne sont au nord de l’isoglosse R- > ARR-), per la man de l’auantdit P. de Salaboc, eu temps que dissoren que era perbost en l’auantdit port, l’auant dit peadge e customa de las auant ditz causas anteradament, aissi cum bienen a l’auantdit port anciament aperat Fozera, ara aperat le port de Leyburna, enjusca lo jorn que nostre senhor le rei d’Anglaterra ac aue pris e fet prendre a sa man.

Actum fuit octava die exitus Augusti, anno Domini M° CC° LXX° quinto : Regn. Ed. rei d’Angl. sede Burdegalensi vacante, Henr. Le Galeis major. Testes : N’Elias Carpenter, Auger de Pratueil, Gui Fflement, Arn. de Saia, Arn. Bralhet, Pelegrin Guarin e W. Bordes qui la carta escriuo.

p. 50 – 1289 – REGISTRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BAYONNE,

NO LARGAR LOS TAUS NY BOEUS  ( ?)

Item e parelhament es estat establit e deffendut ausdits carnassers que no larguin tau boeu ny bacque per los far corre en la bille ab cangs ou autament chens conget deudit maior ou son loctenent sus pene de perder le besti e aute admende arbit(rari) a la discretion deudit loctenent e conselh e de reparar lo dampnatge.

NOTES. Le texte ci-dessus est une copie (faite aux environs de 1320) d’un arrêté de 1289. Au point de vue linguistique, il sera intéressant de constater que certains traits du gascon bayonnais sont déjà fixés :

a) La prononciation de l’article défini féminin : /le/ (“le besti”).

b) La prononciation /ng/ de la finale "n" ("lo cang").

p. 47 – 20 décembre 1289 – LIVRE DES COUTUMES DE BORDEAUX
Dimartz, apres la festa Sancta Lucia, verges, anno Dom. MCCLXXXIX, un home, qui era apperat Bosquet, fo jutgat que corros la villa ab una Anglesa, ab laquau, la nuyt  dabant passada, era estat trobat, et ave molher. Et fo aissy probat que un jurat de la comunia de Bordeu et un autre home am lo jurat viren , per I forat, lodeit Bosquet et la Anglesa, nut e nut, entramps jadens en leit; e lodeit jurat regardant continuadament lo per lodeit forat, los autres qui eren vingutz ab lodeit jurat ubriren la porta; laquau, quant lodeit Bosquet, sintens sin nut en leit, se ba levar nut deu leyt, e no poguo trobar las bragas; e volen sin reculhir en un autre leyt, et no poguo; quar tantost fo pre tot nut ab ladeita Anglessa; e foren pres et menatz nutz a Sent Elegi aquera nuyt. E lo medis jorn de dimartz fo jutgat a Sent Elegi que, per la costuma de Bordales, ed era estat sufficienment proat que lodeit Bosquet era estat trobat en adulteri; et aucuns diden lo contraly.

D’AQUETZ QUI SON PRES EN ADULTERI

Establit es que lo avoltre pres en avoltre deven corre le Vila nutz, ligades las mans en la peitrina, et ligat amdus d’una corda, l’om per los colhons, et la molher per los costatz.

p. 61 – 15.9.1406 – JOHAN BIDAU, MAIRE DE LIBOURNE

A MOSENHOR LO CARDENAU DE BORDEU.

Mosenhor, plassia vos assauer tant segretament cum jo pusc escriur que I mon amic, nat d’Anglaterra, s’es feit malaus en un loc de la part de Fransa on ed abita, e m’a mandat que, estant luy au leit ausit e vit certans senhors de Fransa de la companhia deu conestable que se ajusteren en una cambre segretament, e aqui agoren parlament, e dissoren entre lor que combine que tantost edz e tota la garnison partissen per anar deuert lo deit conestable, e dissoren entre lor que, si no anaban tost, la enpresa, laquau lodeit conestable aue feita, sere perilhosa : la quau es que, sens fauta, lo conestable deu auer Blaya, e d’aquesta sepmana li deu estre deliurat per aucun dedins, que Dius deffenda. E asso lodeit Angles m’a mandat en tant cum amabi lo ben e honor deu Rey, monsenhor e la nostra, que tantost ac feci assauer a mosenhor lo senescaut e a Blaya; car entre los Frances se dise que los qui eran anat a Blaya s’en eren totz partitz, e disen que a present era hora de far lo feit. Et asso lo qui m’ac a reportat n’ac ausat dire sino a min et a I jurat de la vila segretament; car aissi ac era estat carcat e se dopta trop que sia sabut. Per que, mosenhor, ne fetz aissi cum a vostra honorabla et poissanta senhoria sara vist estre fasedor, e vos plassia me mandetz de noelas per nos confortar, si aucunas bonas ne sabetz. Mosenhor, plassia vos min haber tot jorn per recomandat e me mandar cum lo tot bostre. La Santa Trinitat vos don Tres bona vita e longa. Escriuta a Liborna, a XV de setembre.

Lo tot vostre Johan Bidau

Mager de Liborna.

p. 63 – 4.10.1405 – DÉLIBÉRATION DE LA JURADE DE BORDEAUX
Extrait des archives municipales de Bordeaux, Registres de la jurada, délibérations de 1406 a 1409.
Actum fuit die lune, quarta mensis octobris, anno Domini M° CCCC° VI°. Lo medis jorn que dessus, Mossenhor lo Mager et huyt  juratz, so es a ssauer : Arnaud Arrostanh, sotz-mager, Richard Sedet, Arnaud Fort, Bernard Jaubert, Arnaud de Montlarin, Arnaud Simeon, Arnaud de Bios, Guilhem deus Camps, se assembleron en la mayson Comunau de Sent-Ylegi; et ordoneren so que s’ensec :
Premeyrament…
Et plus, deren en commission et mandament au perbost de dar congeit a totz los Frances qui han saub conduyt et hostalan au Pont Sent-Johan, et los far metre a rua Sent-Jacme, et de inhibir am grandas penas, a totz borgues que aqui demoren, que no sian si hardits de hostalar aucun Frances aqui.

Et plus, ordoneren que fos fait un crit que nulh no fos si ardit de hostalar au Pont Sent-Johan, ny en aucuna part de la vila, aucun Frances sino en la rua Sent-Jacme; et asso sotz la pena de estre privat de borguesia et de tota autra franquesa de la bila.

Et plus, ayssi medis, derem en mandament a Bernard Jaubert de acomiadar totz Frances que hostalan a l’ostau Pey Fau de las Salineyras, et de far com dessus es mandat a perbost.

Et plus, autreyerem mandament au tresaurey de paguar las guardas de lor bilheta per lo quarteyron passat.

huyt : huit. Forme girondine avec réduction à ui de la triphtongue uei qu’on trouve ailleurs. Dans cette même région girondine, la diphtongue ue de beaucoup de mots gascons se réduit à u. Par exemple : huc, lunh, hulha, ulh, cuisha, vuit, nuit, etc… en face du gascon commun : huec, luenh, huelha, uelh, cueisha, puei, vueit, nueit, etc. Dans d’autres mots les formes girondines en u s’opposent à des formes gasconnes normales en o, par exemple : pluja, tuja, truja, trulh, en face de ploja, toja, troja, trolh. (l’auteur de ces lignes confond manifestement graphie et langue. NDLA)
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

similaire:

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconUniversité de Toulouse II – Le Mirail
«notre vie [est] si peu chronologique, interférant tant d’anachronismes dans la suite des jours», constatait-il dans une parenthèse...

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconJacques krynen liste des travaux et publications ouvrages
«Regiment de princeps e de comunitats», dans Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse, XXVII, 1979, p. 339-366

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconMuriel Plana (Toulouse II le Mirail)
«Puissance et fragilité de la danse dans la relation théâtre-musique : de Meyerhold à la Needcompany» dans

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconRésumé : L’université de Toulouse, reconstituée en 1896, était la...
«Toulouse universitaire» et inclut l’institut catholique dans sa présentation des différents établissements d’enseignement supérieur...

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconTemps de la nature, nature du temps
«Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques» (ihpst, umr 8590, cnrs université de Paris-i panthéon Sorbonne);...

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconDépartement Pluridisciplinaire de Lettres et de Sciences Humaines...
«probatoire» qui permet aux étudiants ayant choisi les sciences humaines et sociales de vérifier si leur choix a été le bon et de...

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconRésumé Identification
«De l’usage des correspondances en histoire de la sociologie», aislf, cr 11, Université Toulouse II, juin 2014

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconManuel durand-barthez, Université de Toulouse 2, “ Judéité galicienne...

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconDépartement Pluridisciplinaire de Lettres et de Sciences Humaines (dplsh)
«probatoire» qui permet aux étudiants ayant choisi les sciences humaines et sociales de vérifier si leur choix a été le bon et de...

Université de Toulouse-Le Mirail Département des Sciences du Langage iconThèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en Sciences du langage


Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
h.20-bal.com